Сряда, 28.10.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Писмо от Национален комитет за качествена и иновативна образователна система

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА КАЧЕСТВЕНА И ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Снимка: Не на насилието в детските ясли, градини И училищата

 

От Националния инициативен комитет за качествана и иновативна образователна система се обърнаха към институциите и обществото с отворено писмо срещу насилието над деца в ясли, детски градини и училища

*Публикуваме писмото без редакторска намеса

 

 

 

ДО: Председателя на СБУ

Председателя на Синдикат Образование към КТ Подкрепа

Председателя на НУС Съюза на работодателите в системата на Народната просвета

Сдружението на директорите в средното образование в Република България Медии

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА КАЧЕСТВЕНА И ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Уважаеми Госпожи и Господа, публично заявяваме, че ние сме граждански инициативен комитет. Не преследваме политически цели и не сме политически обвързани. Категорично се разграничаваме от всяка форма на насилие в системата на българското образование.

Изразяваме несъгласието си с едностранното и тенденциозно фокусиране на общественото мнение единствено и само върху искането за видеонаблюдение в детски ясли, детски градини и училища. Това наше искане е продиктувано от родителската тревога след зачестилите случаи на насилие и агресия към деца както от страна на учители, така и от страна на други ученици, а също така и на ученици или родители към учители. Ще продължим да настояваме за видеонаблюдение като мярка за превенция срещу насилие в детските ясли, детските градини и училищата в рамките на допустимото от Законите в РБ. Като изрично подчертаваме, че предложението не е за онлайн видеонаблюдение с достъп на родителите.

С това отворено писмо настояваме да насочите вниманието си и да отразявате коректно и останалите наши съществени искания и предложения, внесени в НС. Те са резултат от съвместна работа с учители, директори, психолози, юристи и др. по време на организирана подписка в различни населени места в страната.

Настояваме да се даде същата гласност пред обществото на следните ни важни предложения и искания:

1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на детски ясли, градини и училища (в предложението е заложена възможност за преизбиране. Считаме, че това ще създаде необходимата мотивация за по-добро и отговорно изпълнение на задълженията)

2. Въвеждане на методика за подбор на всички постоянни и временни ръководители и служители в системата на образованието.

3. Въвеждане на периодични тестове и събеседвания за определяне на състоянието на всеки един служител в детските ясли, градини и училища (и осигуряване при необходимост на адекватна психологическа подкрепа на педагогическия и непедагогическия персонал).

4. Създаване на независима комисия за цялостен надзор на системата на образованието, в чиито правомощия да бъде включено и налагане на наказание дисциплинарно уволнение при безспорно установяване на наличие на насилие, независимо от какъв характер от страна на служител в детска ясла, градина или училище.

5. Осигуряване на адекватен брой специалисти като психолози, логопеди, педагози, социални работници и други във всички детски ясли, градини и училища.

6. Промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване и при смяна на детски ясли, градини и училища (връщане на възможността родител да присъства в периода на адаптация с цел изграждане на връзка на доверие между персонала, родителя и детето и намаляване стреса за всички страни).

7. Въвеждане на периодични, ефективни, задължителни обучения на служителите в детските ясли, градини и училища (практически насочени обучения, които да осигурят достъп на тези служители до иновативни подходи при работата с деца в предучилищна или училищна възраст; тренинги и практики за овладяване на стреса; обучения за разпознаване и реагиране при агресия и др.)

8. За всяко дете със СОП да бъде осигурен помощен персонал.

9. Да се разреши на родителите при желание и възможност да подпомагат, в ежедневните дейности от чисто битов характер детските ясли, градини и училища.

10. В детските ясли и градини телевизията и интернет да бъдат използвани единствено с учебна цел.

11. Гъвкаво и адекватно финансиране в системата на образованието във всички аспекти (отпадане на делегираните бюджети; увеличаване на финансирането за системата на образованието до 6,5% от БВП до 2021г.; повишаване на учителските заплати до над средната работна заплата за страната)

12. Оптимизиране на процедурата за учредяване на учителски синдикати.

13. Други мерки за повишаване на качеството на образователната система (тук се включват мерки като: право на ранно пенсиониране и творчески отпуск за всички педагози, помощник-педагози и възпитатели; намаляване на броя на децата в група и съответно учениците в клас; засилване на сутрешния медицински контрол в яслите и детските градини; преразглеждане на рецептурниците, по които се приготвя храната в яслите, детските градини и училищните столове)

Със следните точки бихме искали да направим процеса на обучение и възпитание в детските градини, ясли и училищата възможно най-безопасен за физическото и емоционалното състояние на децата, учениците, възпитателите и педагозите. Смятаме, че горните четиринадесет точки биха решили голяма част от сегашните проблеми и спомогнали за това деца, учители и родители да взаимодействат успешно, безпрепятствено и в спокойна обстановка.

Заявяваме публично, че категорично се противопоставяме на опити за демонизиране на Гражданския инициативен комитет и определянето му като зло за българското образование и за българския учител. Заявяваме, че ще продължим с граждански инициативи и търсене на диалог и трайни решения на всички управленски нива за по-добри условия на труд, осигуряване на достатъчно други специалисти (психолози, логопеди, ресурсни учители, дефектолози) във всяко учебно заведение и адекватно заплащане за отговорния труд на българския учител.

Успоредно с това ще настояваме за синхронизиране на нормативната уредба между МОН и МЗ, за да се премахнат пречките за активно взаимодействие между мед. сестри/учители и родители в детските ясли и градини.

Ще продължим активно да работим с Общински администрации в Образованието по Наредбите за прием на деца в ДЯ, ДГ и училища, ще настояваме за дългосрочни решения за преодоляване на недостига на места. Оставаме непримирими към нарушаването на нормативната уредба в сферата на образованието на всички нива.

Като Граждански инициативен комитет, изцяло родителски, ще изискваме от медицинските сестри в детските ясли, учителите и другите специалисти, директорите на училища и детски градини качество и професионализъм в работата им и добри управленски решения в името на доброто на нашите деца.

Уважаеми госпожи и господа, ние не сме срещу българския учител! Ние осъждаме тези, които по един или друг начин не спазват Етичния кодекс за работа с деца. Като родители искаме заедно да дадем нов живот на образователната система.

Е-здравеЙ Новини

22-02-2018 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

На този ден

    На 28 октомври 1981 г. в Сан Франциско е създадена метъл-групата Металика.     През 1981 година, роденият в Дан... повече