Петък, 27.11.2020
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Със Закона за здравето ще живеем в нов свят на насилствено здравеопазване и терор

С промените в Закона за здравето се въвеждат перманентни ограничения на правата на гражданите

Снимка: С промените в Закона за здравето се въвеждат перманентни ограничения на правата на гражданите

“С промените в Закона за здравето се въвеждат перманентни ограничения на правата на гражданите. Практически всеки може да бъде обвинен за заразоносител или контактен с такъв, да бъде заключен, глобен, принудително карантиниран, принудително изследван, принудително лекуван, включително и принудително ваксиниран, тъй като ваксинирането може да бъде обявено като част от терапията. Това "извънредно положение" става перманентно и влиза в сила след 13 май тази година и няма срок на валидност. С други думи ще живеем в нов свят на насилствено здравеопазване и терор.

Със Закона за здравето ще живеем в нов свят на насилствено здравеопазване и терор

Ето част от текстовете в Закона за здравето, които официализират новата реалност и диктатура:
Чл. 61. (1) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески,
дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, ТЕЖЪК ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ и туберкулоза с бацилоотделяне.
Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.
При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест. (чл. 63. ал.8 от ЗЗ)

Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.(чл. 209 а. ал. 1 от ЗЗ)
Чл. 215 Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено
носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение.

Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на
вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за
хоспитализация.
Чл. 215а. Контактно лице по чл. 63, ал. 8, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. (2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол."

Армен Попов, Фейсбук

е - Здраве и култура Здравен форум

11-05-2020 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

С какви средства укрепвате имунитета на детето?
[Виж резултатите]

На този ден

 На 27 ноември 1895 г.  Алфред Нобел прави завещание, с което завещава огромното си  състояние за учредяване на  фонд за Нобелова ... повече