Понеделник, 15.04.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Условия за ползване на сайта Здраве и култура

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  Здраве и култура

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта Е - здраве и култура. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Е - здраве и култура, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Е - здраве и култура. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта Е - здраве и култура.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта Е - здраве и култура, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите и под статиите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Е - здраве и култура. Е - здраве и култура не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта Е - здраве и култура.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие под статите и във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайта Е - здраве и култура;

- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Е - здраве и култура се намира в договорни отношения и от името на което Е - здраве и култура има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Е - здраве и култура. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Е - здраве и култура. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Е - здравеи култура може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Е - здраве и култура прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Е - здраве и култура не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Е - здраве и култура полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Е - здраве и култура не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Е - здраве и култура не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Е - здраве и култура има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Е - здраве и култура си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Достъп до статиите в архивите, които са по-стари от 2 месеца от датата на публикуването им в онлайн издание;

- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форумите на Е - здраве и култура.

- Регистрация за получаване на бюлетини
- Препоръчване на статия
- Гласуване за анкета
- Оценка/докладване на коментар
- Гласуване за дебат
- Предложение на тема/кауза/дебат/анкета
- Препоръчване на обява за работа
- Публикуване на обява за работа
- Изпращане на новина/галерия за публикуване
- Изпращане на комикс за публикуване
- Препоръчване на комикс
- Препоръчване на ресторант
- Изпращане на лично съобщение
- Следване/отбягване на друг потребител
- Участие в игри с награди

Извън случаите, продуктите и услугите, за които се изисква плащане, потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта, изискващи регистрация, след като създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Е - здраве и култура.

Е - здраве и култура си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Е - здраве и култура.

Е - здраве и култура си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


VII. Промени

Е - здраве и култура си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на ръководството на Е - здраве и култура и влизат в сила считано от 25.05.2018 г.