Неделя, 10.12.2023
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Проф. Начев за обвиненията на МЗ за нарушения в "Св. Екатерина"

Проф. Начев за обвиненията на МЗ за нарушения в

Снимка: Проф. Начев за обвиненията на МЗ за нарушения в "Св. Екатерина"

Искам да започна с  факта, че болницата е 100% държавна и собственика в лицето на принципала – Министъра на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността и. И в това не може да има драма. Бяха изнесени откъслечни факти за лоша финансова дисциплина. Поех ръководството на болницата през 2006 година с 10 млн. лв. дълг в падеж /просрочени задължения. В момента имаме 10 млн. лв. в депозитни сметки и нито стотинка просрочени задължения/. През тези 16 години болницата е инвестирала 28 млн. лв. собствени средства за модерна апаратура и таблиране на иновативни технологии. Ако това е лоша финансова дисциплина не мога да си представя коя е добра. Конкретно по изнесените факти:

1. Не са актуализирани Вътрешните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол.

Правилата са приети през 2013 г. и в Преходните и заключителни разпоредби на правилата е записано, че системата за финансово управление и контрол се прилага чрез издаване на вътрешни правила, заповеди, функционални и длъжностни характеристики за определяне на задълженията и отговорностите на съответните длъжностни лица. През годините са издавани редица заповеди, правила и политики, свързани с финансовото управление на болницата. Например: Счетоводната политика се актуализира ежегодно и се приема от Съвета на директорите в съответствие с относимата актуална нормативна уредба. Длъжностните характеристики на служителите се поддържат в актуален вид и се съобразяват с изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите и нуждите на съответните структурни звена в лечебното заведение.

В болницата се прилагат редица контролни дейности – упражнява се предварителен финансов контрол преди сключване на всеки договор, преди поемане на задължение или разход чрез проверка и издаване на контролен лист, прилага се системата на двойния подпис и редица други контролни дейности. Последващо се упражнява текущ оперативен контрол на всеки договор или разход – въз основа на определени със заповед компетенции, възложени на длъжностни лица в болницата.

Съгласно длъжностната характеристика на ръководителя на звеното за вътрешен одит, той следва да дава независима и обективна оценка за функционирането на одитираната система за финансово управление и контрол. Предходният ръководител на това звено се пенсионира в средата на 2021 г. като от началото на м. юни 2022 г. в болницата има назначен нов ръководител на звеното за вътрешен одит, който е разработил план за вътрешния одит в лечебното заведение.

2. Във Вътрешните правила за работна заплата–(ВПРЗ) не са разписани ясни критерии за оценка при изплащане на допълнителни възнаграждения за резултати от дейност.

В действащите вътрешни правила за работната заплата е записано, че конкретният размер на допълнителното възнаграждение за резултати от дейността се определя от изпълнителния директор на база реално отработените дни през месеца, преценката на преките ръководители на съответния служител, на база сложност, отговорност и тежест на труда и параметрите на работната среда. Ежемесечно се изготвят справки – прогнози за приходите и разходите по структурни звена, като финансовият резултат за съответния месец се взима предвид при определяне на възнаграждения за дейност.

По отношение на обществените поръчки беше изнесено, че няма оценяване от лицензиран оценител за 5 апарата за кафе, напитки и закуски, всеки от които разположен на 1 кв. м. Преди 2 месеца взехме такава оценка и тя е 178 лв. за петте апарата, а до сега сме получавали повече от 500лв. При това хонорара на оценителя „изяжда“ 2-3 месечни наема.

Сключване на договор с фирма доставчик преди споразумението за финансиране от МЗ след подадена апликационна форма декември 2020, от Министерство на здравеопазването бяхме одобрени за закупуване на необходими апарати.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, на 16.03.2021 г. е сключен договор за доставка с определена фирма.

На 19.03.2021 е изпратено писмо до тогавашния министър на здравеопазването за дофинансиране на доставката, за да е възможно закупуването на окомплектовка на апаратите. В резултат на нашето искане МЗ ни предостави средства за необходимата окомплектовка.

Договорът с МЗ за целева субсидия е сключен на 25.02.2022 г. 

В този случай първо е сключен договор за финансиране с МЗ, а след това е сключен и договорът с фирмата доставчик.

Колкото до договора по невалидна оферта - доставката на резервната част е осъществена на основание сключен договор за абонаментно сервизно обслужване след проведена обществена поръчка. На основание изключителните права, които има всяка една обслужваща фирма доставката следва да се изиска от тази оторизирана фирма, която има право да извършва дейностите по ремонт и поддръжка, дадени й от производителя на техниката.

Независимо от това, от декември 2020 за всички резервни части над 5000 без ДДС се провежда процедура договаряне без обявление.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по време на извънредното положение (съответно на извънредната епидемична обстановка) и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;

За периода на епидемична обстановка е било необходимо незабавното осигуряване на определен медикамент, медицинско изделие или изправна медицинска апаратура с цел обезпечаване безопасността на населението от пандемията.

Неколкократно се акцентира върху факта, че моето възнаграждение по граждански договор за опериране на пациенти, които ме избират е 85,3% от всички граждански договори. Искам дебело да подчертая, че това не са обществени средства! Това са средства от пациенти, които ми имат доверие и изявяват желание да ги оперирам.  За тази дейност имам разрешение от министъра на здравеопазването, подписан договор с председателя на Съвета на директорите и всичко е съобразено с изискванията на наредбата за достъпа. Приемам за положителна оценка  това, че останалите граждански договори са толкова нисък процент, защото за тяхното изплащане се използват пари на болницата от публично финансиране.

Дано посоченото до тук не звучи като оправдание. Нямам от какво да се срамувам и съм горд с всичко, което сме постигнали за тези години с помощта на ръководството и целия колектив.

Пожелавам на новото ръководство да постигнат още по добри резултати!

Проф. Генчо Начев

Здраве и култура Здравен форум

08-07-2022 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Как спазвате назначената от лекаря терапия?
[Виж резултатите]

На този ден

На 10 декември 1901 г. са раздадени  първите Нобелови награди Първите Нобелови награди са: за физика — на Вилхелм Рьонтген; за химия... повече

Препоръчани страници