Вторник, 22.06.2021
Бъдете отговорни! Спазвайте дистанция!       

Иван Велов: Защо реките ни са замърсени

Иван Велов: Защо реките ни са замърсени

Снимка: Иван Велов: Защо реките ни са замърсени

Днес ще Ви разкажа за една съдебна сага, която започна през далечната 2012 г. и все още не е приключила изцяло (предупреждавам, че текста е дълъг).

От всички събрани доказателства става ясно, че институциите не работят и въпреки данните за сериозно замърсяване не са предприети достатъчно действия за прекратяване на констатираните порочни практики.

Четири отделни състава на Върховният административен съд (ВАС) отмениха обжалваният от моите клиенти административен акт и постановиха решения в наша полза. Но това не попречи на Асарел Медет АД да продължава да се опитва да отмени влезлите в сила решения на ВАС.

На 03.06.2021 е насрочено заседание по поредното IV-то искане за отмяна на влязло в сила решение, след като предходното искане за отмяна бе оставено без разглеждане от петчленен състав на ВАС като недопустимо.

Аз съм процесуален представител на двама от жалбоподателите от 2013 г., като от 2015 водя делото pro bono, защото смятам, че чистата околна среда е висша обществена ценност, която трябва да пазим.

Въз основа на събраните доказателства ВАС прие, че инвестиционното предложение на Асарел Медет АД „е възможно да окаже въздействие върху водите на р. Свинарски дол, р. Асарелска и р. Панова (притоци на река Банска Луда Яна - бел. ред.), чрез силно токсично замърсяване“, както и че „след територията на предприятието е налице значимо до много силно въздействие върху водите на посочените вече по-горе реки, с оглед на комбинирано замърсяване, включително и с тежки метали при надхвърляне на максимално допустимите концентрации“.

От предоставена по ЗДОИ информация от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” става ясно, че във връзка с констатираните случаи на измиране на риба по р. Банска Луда Яна през 2014 са организирани пробонабирания във водосбора на река Луда Яна преди производствената площадка на „Асарел Медет” ЕАД (река Панова, река Асарелска) и след производствената площадка, като е установено, че водите преди производствената площадка не са замърсени и са в много добро състояние, а след площадката показват сериозни замърсявания с тежки метали, много лошо състояние, което показва че ВОДИТЕ СА ТОКСИЧНИ.

В решение № 8906 от 12.06.2019 г. по адм. дело № 8918/2015 г., ВАС, тричленния състав приема, че от събраните доказателства „се установява, че е налице много силно въздействие върху водите по поречието на р. Луда Яна и притоците, които я формиран със специфични замърсители в най-горните по поречието райони – с. Баня, Бъта, Попинци и др. В резултат на замърсяването с тежки метали са засегнати населени места по поречието на река Банска Луда Яна, част от които са в община Панагюрище, а част са извън тази община с оглед използваните води за напояване, за пиене, както и че няма друг източник на замърсяване с тежки метали в посочената територия освен адресата на оспорения административен акт - „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище.“

В решение № 17013 от 12.12.2019 г. по адм. дело № 9419/2019 г., ВАС, петчленен състав потвърждава тази изключително обезпокояваща информация, като посочва: „Биологичният мониторинг по показателя „дънна макробезгръбначна фауна“ и липсата на живи клетки от фитобентос в тези реки показва много лошо състояние на водите, токсични води.“

История на казуса:

През 2012 г. жалбоподателите Политическа партия Зелените (сега Зелено движение), Сдружение за дива природа „Балкани“ и едно физическо лице Константин Дичев обжалват Решение за Оценка на въздействието върху околната среда № 7-3/2012 година на Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Разширяване на промишлената площ на Асарел Медет АД", Панагюрище. С това инвестиционно предложение Асарел Медет АД на практика удвоява производствените площи на рудника, като се разширява и Хвостохранилище Люляковица. Площите, които се засягат от инвестиционното намерение са повече от 4 000 декара и по данни на жалбоподателите двойното му разширение след осъществяване на настоящото инвестиционно намерение, ще направи Асарел Медет АД най – големият в добивен комбинат в Европейският съюз.

Преди реализацията на това инвестиционно намерение, по данни изнесени в медиите и на моите доверители, Асарел Медет АД замърсява залпово река Луда Яна няколко пъти, в резултат на което измира рибата в реката в продължение на 20 км, като част от селата по поречието на р. Луда Яна ползват водата от реката за напояване и дори за питейни нужди.

Първоначално по трите жалби е било образувано адм. дело № 8474/2012 г. по описа на Върховния административен съд. С решение № 9612 от 26.06.2013 г. тричленен състав на ВАС – Трето отделение ОТМЕНЯ решението по оценка за въздействието върху околната среда № 7-3/2012 г. от 04.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите и ВРЪЩА на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне.

С решение № 3397 от 11.03.2014 г. по адм. дело № 14492/2013 г., образувано по касационни жалби от министъра на околната среда и водите и от „Асарел Медет“ АД, петчленен състав на Върховния административен съд – І колегия ОСТАВЯ В СИЛА горното решение на тричленния състав на ВАС. Тъй като решението е постановено в касационно производство, то не подлежи на последващо обжалване и е окончателно.

За да отменят влязлото в сила решение Асарел Медет АД заведоха Установителен иск по 128 от АПК за прогласяване нищожността на решение № 3397 от 11.03.2014 г. по адм. дело № 14492/2013 г. на 5 членния състав на ВАС- искът бе отхвърлен изцяло на първа инстанция, а след като бе образувано касационно производство, като пред ВАС бе направен отказ от иска и делото бе прекратено;

Следва първо искане за отмяна на влязло в сила решение от „Асарел Медет“ АД, което е ОТХВЪРЛЕНО с решение № 14117 от 26.11.2014 г. по адм. дело № 10379/2014 г., от седемчленен състав на Върховния административен съд – І колегия.

С решение № 8181 от 03.07.2015 г. по адм. дело № 4392/2015 г., втори седемчленен състав на Върховния административен съд – І колегия, ОТМЕНЯ Решение № 9612 от 26.06.2013 г. по адм. дело № 8474/2012 г., постановено от Върховния административен съд, тричленен състав на трето отделение и Решение № 3397 от 11.03.2014 г. по адм. дело № 14492/2013 г., постановено от Върховен административен съд, петчленен състав на Първа колегия и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг тричленен състав на Върховния административен съд, при което разглеждането му да започне от фазата на събиране на доказателствата.

С решение № 8906 от 12.06.2019 г. по адм. дело № 8918/2015 г. втори тричленен състав на ВАС – Четвърто отделение ОТМЕНЯ решението по оценка за въздействието върху околната среда № 7-3/2012 г. от 04.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите и ВРЪЩА на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне. http://www.sac.government.bg/…/ef2ba07e2baabdfac2258401004b…

С решение № 17013 от 12.12.2019 г. по адм. дело № 9419/2019 г., образувано по касационни жалби от министъра на околната среда и водите и от „Асарел Медет“ АД, втори петчленен състав на Върховния административен съд – І колегия ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8906 от 12.06.2019 г. на тричленния състав на ВАС. Тъй като решението е постановено в касационно производство, то не подлежи на последващо обжалване и е ОКОНЧАТЕЛНО.


Следва трето искане за отмяна на влязло в сила решение от „Асарел Медет“ АД, което е оставено без разглеждане от петчленен състав на ВАС като недопустимо с определение № 9505 от 14.07.2020 г. по адм. дело № 5628/2020 г., от нов петчленен състав на Върховния административен съд – І колегия.

Както посочих по – горе, на 03.06.2021 г. е насрочено заседание по четвърто искане за отмяна на влязло в сила решение, с което „Асарел Медет“ АД отново се опитва да отмени влезлите в сила решения.

Споделяйте, за да се знае защо реките ни са замърсени ! 

Иван Велов, Фейсбук профил

Здраве и култура

 

02-06-2021 | виж всички новини | 


loading...

Анкета

Одобрявате ли отпадането на носене на маски на закрито само за ваксинирани?
[Виж резултатите]

На този ден

  В САЩ е Ден за водене на домашния любимец на работното място    Снимка:  Барни, кучето на Джордж Буш Барни ... повече

Препоръчани страници