Понеделник, 15.07.2024
        Нашият сайт се издържа от реклами и дарения!               

Експерти изготвят Национален план за профилактика и лечение на хепатит

Експерти, ангажирани с превенцията, лечението и диагностиката на вирусните хепатити, съвместно с пациентски организации изготвят Национален план за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България.

Значение на вирусните хепатити

"Нуждата от Национален план за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България се определя от необходимостта от единна програма, която да гарантира устойчивост на политическата ангажираност по отношение на вирусните хепатити. Необходима е ръководната роля на правителството, както и споделяне на отговорностите във всички нива и във всички сектори, които ще участват в създаването и прилагането на Националния план.", разказа Пенка Георгиева от пациентските организации.

Вирусният хепатит е широко разпространено инфекциозно заболяване, което уврежда черния дроб. Засяга предимно хора в трудоспособна възраст. Познати са няколко типа вирусни хепатити – A, B, C, D, E. За улеснение те се раделят най-общо на вируси, предизвикаващи остро възпаление на черния дроб (А, Е) и вируси, които могат да предизвикат остър или хроничен вирусен хепатит (В,С,D).

Заразяването с първата група вируси протича с картина на остро чернодробно заболяване и при здрави хора завършва с пълно оздравяване и развитие на доживотен имунитет. Терапията при тези пациенти е симптоматична, разчита се основно на имунитета на организма за справяне с инфекцията.

Заразяването с втората група хепатитни вируси протича в по-голямата част от случаите безсимптомно. Инфекцията придобива хроничен ход и води до хронично чернодробно увреждане с трайни последици за целия организъм. Поради тази причина тази група вирусни хепатити представляват сериозен социален и икономически товар за обществото. Роля за това играят не само скъпите антивирусни терапии, но и високите последващи разходи, които възникват в случай на усложнения при болестта. Към това се прибавят и директните разходи като тези за медикаменти, посещения при лекари и специалисти, престои в медицински заведения, както и индиректни разходи, свързани с неработоспособност, пенсиониране и т. н.

Днес се приема, че около 350 милиона хора по света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и около 180 милиона - с вируса на хепатит С (HCV).

Данните за Европа се различават съществено и варират в зависимост от степента на развитие на здравеопазването. Смята се че в Европа броят на инфектираните с вируса на хепатит В и С е 25 милиона човека, като голяма част от тях не знаят за заболяването си поради скрития му ход на протичане.

Данните сочат до 5% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV сред населението в България. Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост. Отнесена към цялото население честотата е 34 заболели на 100 000 души.

Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5% годишно). Отнесена към цялото население тя е 8 заболели на 100 000 души.

Като основна причина за смъртност при 89% от носителите на хронична инфекция с хепатитен вирус се сочи чернодробната цироза и нейните усложнения. При 9% от заразените смъртността е причинена от първичен рак на черния дроб вследствие на вирусната инфекция. При едва 2% от носителите причината за смъртта е друга и не е свързана с чернодробното заболяване.

Профилактика на вирусните хепатити

Несъмнен е успехът в контрола на вирусен хепатит В чрез универсалната имунизация с ваксина срещу хепатит В на всички новородени деца, въведена след 1991 г. Положителният ефект се демонстрира с отчетливо намаляване на заболяванията от остри вирусни хепатити тип В (с жълтенични форми) в детската възраст.

 

ваксина хепатит

 

Разви се и систематизираното събиране на данни относно заболяемостта от остри вирусни хепатити в страната, основен инструмент за анализ на ситуацията и подбор на правилния подход при вземането на управленски решения отнасящи се до контрола на вирусните хепатити.

Основните предизвикателства пред програмата са изграждане на интегриран и балансиран подход, гарантиращ всеобхватни услуги по надзор, превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа на пациентите.

За реализирането на Национален план за  вирусните хепатити  ще бъдат разработени:

• Стратегии за епидемиологичен надзор и оценка
• Превантивни стратегии
• Терапевтични стратегии

Заимстване на световен опит ще гарантира използването на утвърдени пракитики и иновации в областта на вирусните хепатити.
Осигуряване на Национална стратегия за борба с хепатита, която да бъде интегрирана в концепцията за “обществено здравеопазване”, като част от здравната, социалната и политическата стратегия на България.

Основната цел на Национален план за  вирусните хепатити в България е разширяване обхвата на превенцията и контрола над вирусните хепатити, с оглед недопускане на повишена заболеваемост и повишаване на качеството на живот на хората носители на хепатитен вирус.

16-04-2013 | виж всички новини | 


loading...

На този ден

Стефан Стамболов, бивш министър председател на България, е съсечен в центъра на София  на 15 юли 1895 г. Три дни по-късно Стамболов умира от р... повече

Препоръчани страници